10 May 2014

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา 2/2556

วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2557 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดได้จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา
ณ อุทยานการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม “ฑีปังกรรัศมีโชติ”
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตลาดริมเมย
ศาลเจ้าพ่อพะวอ
IMG_0351
IMG_0356 IMG_0357 IMG_0359 IMG_0365 IMG_0383IMG_0379 IMG_0432 IMG_0434 IMG_0447 IMG_0392 IMG_0422  IMG_0444 IMG_0450 IMG_0469 IMG_0474 IMG_0484  IMG_0492 IMG_0493 IMG_0495 IMG_0500
ถ่ายจากกล้องมือถือC360_2014-02-17-09-35-59-482 C360_2014-02-17-10-08-07-725 C360_2014-02-17-10-11-31-651  C360_2014-02-17-10-13-45-975 C360_2014-02-17-10-15-08-663 C360_2014-02-17-10-16-07-526 C360_2014-02-17-10-16-20-814 C360_2014-02-17-10-17-27-061 C360_2014-02-17-10-18-31-300 C360_2014-02-17-10-19-01-661 C360_2014-02-17-10-19-20-149 C360_2014-02-17-10-21-07-947 C360_2014-02-17-10-22-32-959 C360_2014-02-17-10-24-33-711 C360_2014-02-17-10-25-02-816 C360_2014-02-17-12-05-22-640 C360_2014-02-17-12-49-31-612 C360_2014-02-17-12-50-32-322 C360_2014-02-17-12-53-23-052 C360_2014-02-17-12-53-31-348 C360_2014-02-17-12-53-40-171 C360_2014-02-17-13-46-45-280
ศาลเจ้าพ่อพะวอC360_2014-02-17-15-15-49-998 C360_2014-02-17-15-18-24-061 C360_2014-02-17-15-19-56-709 C360_2014-02-17-15-20-10-175 C360_2014-02-17-15-22-24-819 C360_2014-02-17-15-23-24-740 C360_2014-02-17-15-25-17-119
เรียบเรียงและภาพโดย  นาสาวจตุพร  ทองลาด